By

Maciej Siwka
Głosowanie w KRZ przez pełnomocnika
Postępowanie o zatwierdzenie układu (tzw. PZU) cieszy się obecnie największą popularnością. W ramach tego postępowania prowadzona jest restrukturyzacja małych podmiotów, ale i większych przedsiębiorstw. Efektem postępowania powinien być zawarty układu z wierzycielami. Nad tym zaś układem wierzyciele głosują. Głosy zaś oddają za pośrednictwem systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych tzw. KRZ.  Praktyka postępowania pokazuje, że ten sposób głosowania nastręcza wierzycielom poważne trudności...
Read More
Składki ZUS a restrukturyzacja
Przedsiębiorcy przystępując do restrukturyzacji poddają jej nie tylko swoje zobowiązania wobec partnerów biznesowych i kontrahentów. Postępowanie restrukturyzacyjne obejmuje również, a często przede wszystkim, zobowiązania publicznoprawne. A pośród nich szczególnie traktowane są zobowiązania wobec ZUS.
Read More
odsetki a postępowanie restrukturyzacyjne
Przedsiębiorcy niewypłacalni jak i ci, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością, mogą podjąć próbę ratowania swojej firmy składając wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub inicjując postępowanie o zatwierdzenie układu.
Read More
Wielu przedsiębiorców nie ma wiedzy, jak kształtują się koszty restrukturyzacji firmy. Kancelarie restrukturyzacyjne stosują w tym zakresie różne formy rozliczeń tak co do momentu płatności, jak i wysokości pobieranego wynagrodzenia.
Read More
Definicję planu restrukturyzacyjnego trzeba zasadniczo zbudować sobie samodzielnie. Ustawa prawo restrukturyzacyjne nie definiuje tego jednego z podstawowych dokumentów, sporządzanych w tym postępowaniu. Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, który opisuje strategię oraz działania jakie firma, organizacja zamierza podjąć celem poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia rentowności,  odpowiedzi na zmieniające się...
Read More
Spis wierzytelności jest jednym z kilku podstawowych oraz jednym z kluczowych dokumentów sporządzanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Spis wierzytelności sporządza nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, nadzorca sądowy w przyśpieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym, a także zarządca w postępowaniu sanacyjnym. Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych,...
Read More
W poprzednim wpisie poruszałem tematykę ulgi na złe długi po stronie wierzyciela, w przypadku gdy jego kontrahent – dłużnik otworzył postępowanie restrukturyzacyjne. Wyjaśniłem, że wierzyciel może dokonać tzw. ulgi „na złe długi” bez względu na to, czy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, lub ogłosił upadłość.
Read More
Przedsiębiorcy, których dotknął problem nieściągalnych płatności, mogą obniżyć podstawę swojego opodatkowania w podatku dochodowym oraz w podatku od towarów i usług. Pozwala im na to instytucja ulgi na złe długi. W dniu 15 października 2020 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-335/19), który znacznie poszerzył możliwość dokonania korekty złożonej deklaracji i odzyskania przez...
Read More
Postępowanie o zatwierdzenie układu jest dzisiaj najczęściej wybieranym postępowaniem restrukturyzacyjnym. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest jego dostępność, możliwość realnego kształtowania sytuacji dłużnika, a przede wszystkim szybkość postępowania.
Read More