Dostosuj preferencje dotyczące zgody
Używamy plików cookie, aby pomóc użytkownikom w sprawnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Szczegółowe informacje na temat wszystkich plików cookie odpowiadających poszczególnym kategoriom zgody znajdują się poniżej. Pliki cookie sklasyfikowane jako „niezbędne” są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są niezbędne do włączenia podstawowych funkcji witryny. Korzystamy również z plików cookie innych firm, które pomagają nam analizować sposób korzystania ze strony przez użytkowników, a także przechowywać preferencje użytkownika oraz dostarczać mu istotnych dla niego treści i reklam. Tego typu pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za uprzednią zgodą użytkownika. Można włączyć lub wyłączyć niektóre lub wszystkie te pliki cookie, ale wyłączenie niektórych z nich może wpłynąć na jakość przeglądania.
Niezbędny
Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.
Funkcjonalny
Funkcjonalne pliki cookie pomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie zawartości witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych i inne funkcje stron trzecich.
Analityka
Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.
Występ
Wydajnościowe pliki cookie służą do zrozumienia i analizy kluczowych wskaźników wydajności witryny, co pomaga zapewnić lepsze wrażenia użytkownika dla odwiedzających.
Reklama
Reklamowe pliki cookie służą do dostarczania użytkownikom spersonalizowanych reklam w oparciu o strony, które odwiedzili wcześniej, oraz do analizowania skuteczności kampanii reklamowej.
Plus Restrukturyzacje - kancelaria restrukturyzacyjna

Plan restrukturyzacyjny - definicja.

Definicję planu restrukturyzacyjnego trzeba zasadniczo zbudować sobie samodzielnie. Ustawa prawo restrukturyzacyjne nie definiuje tego jednego z podstawowych dokumentów, sporządzanych w tym postępowaniu.

Można więc powiedzieć, że plan restrukturyzacyjny to dokument sporządzany w każdym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych, który opisuje strategię oraz działania jakie firma, organizacja zamierza podjąć celem poprawy efektywności prowadzonej działalności gospodarczej, zwiększenia rentowności,  odpowiedzi na zmieniające się realia rynkowe, przy jednoczesnym wykonaniu ustaleń przyjętych w układzie.

W ramach postępowania restrukturyzacyjnego, plan restrukturyzacyjny pozwala ocenić proponowane przez dłużnika sposoby restrukturyzacji jego zobowiązań, w kontekście przyczyn kłopotów finansowych oraz perspektyw funkcjonowania firmy w przyszłości.  Dobrze przygotowany plan restrukturyzacyjny, z pewnością pozwoli wierzycielom lepiej zrozumieć sytuację dłużnika oraz przekona ich do oddania głosu za układem (za propozycjami układowymi).

W postępowaniu o zatwierdzenie układu plan jest sporządzany przez doradzę restrukturyzacyjnego (występującego w tym postępowaniu w roli tzw. nadzorcy układu), lecz jest składany do sądu przez dłużnika wraz z wnioskiem o zatwierdzenie przyjętego układu. W przyśpieszonym postępowaniu układowym plan jest sporządzany przez nadzorcę sądowego i składany przez tego nadzorcę na ręce sędziego-komisarza w terminie 2 tygodni od otwarcia tego postępowania. W postępowaniu układowym plan jest sporządzany przez nadzorcę sądowego oraz składany przez niego sędziemu-komisarzowi w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania. W postępowaniu sanacyjnym doradca restrukturyzacyjny (jako zarządca) w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni, od dnia otwarcia postępowania, a termin ten może być wydłużony. Doradca restrukturyzacyjny  przygotowuje plan, zasadniczo na podstawie wstępnego planu restrukturyzacyjnego sporządzonego przez dłużnika, który powinien przynajmniej stanowić pewien punkt wyjścia dla późniejszych założeń i analiz.

Dowiedz się więcej »   doradca restrukturyzacyjny.

Plan restrukturyzacyjny, a wstępny plan restrukturyzacyjny.

Wstępny plan restrukturyzacyjny jest podstawowym dokumentem sporządzanym w toku postępowania restrukturyzacyjnego, na początkowym jego etapie.  Będzie charakteryzował się różnym stopniem szczegółowości w zależności od rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego,  jakie zostanie uruchomione przez dłużnika wespół z doradcą restrukturyzacyjnym. Elementy wstępnego planu restrukturyzacyjnego wymienia art. 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne i są to:

 • analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Dłużnik wraz z doradca restrukturyzacyjnym analizują powody niewypłacalności firmy. W szczególności można tutaj wymienić takie czynniki jak utrata klientów, spadek przychodów, problemy z zarządzaniem kosztami, czy nieefektywność działań.

 • wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Dłużnik musi opisać zespół czynności jakie zamierza wdrożyć, aby realnie uzdrowić sytuację firmy, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które były bezpośrednią przyczyną utraty płynności finansowej. Innymi słowy, dłużnik musi zaoferować określone działania naprawcze wadliwych sektorów przedsiębiorstwa, ale także określić ewentualne zmiany na przyszłość w jego strukturze organizacyjnej,  strategię inwestycyjną, marketingową czy redukcję ponoszonych kosztów.

 • Wstępny harmonogram uruchomienia środków restrukturyzacyjnych.

Oczywiście  w tym elemencie wstępnego planu restrukturyzacyjnego , planowane działania należy rozpatrywać łącznie z propozycjami układowymi zaoferowanymi przez dłużnika. Innymi słowy te dwie rzeczy muszą z sobą całkowicie korespondować. Najczęściej działania naprawcze – restrukturyzacyjne, dłużnik winien podjąć niezwłocznie, lub też nawet wdraża je zaraz po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego. Niemniej określone kategorie działań będą wymagać czasu, lub też będą mogły być wdrażane sukcesywnie lub określonymi etapami.

 • Sprawozdanie finansowe w okresie 30 dni przed otwarciem postępowania lub wskazanie powodów dla których go nie przygotowano.

Za przygotowanie ww. dokumentacji będą odpowiedzialne służby księgowe dłużnika. W sytuacji gdy dłużnik nie prowadzi pełnej księgowości, wskaże oczywiście, że z tego powodu nie załącza tych dokumentów do wstępnego planu.

Warto wiedzieć, zwłaszcza w kontekście postępowania o zatwierdzenie układu, które otwierane jest obecnie najczęściej przez dłużników, że bez przygotowania wstępnego planu restrukturyzacyjnego, absolutnie nie można dokonać obwieszczenia o otwarciu tego postępowania.  Jasnym jest natomiast, że tam gdzie wymagane jest szybkie działanie i wdrożenie ochrony przed egzekucją jaką daje PZU, wstępny plan restrukturyzacyjny będzie miał dość ogólny charakter.  To dopiero we właściwym planie restrukturyzacyjnym, sporządzonym w toku restrukturyzacji ma miejsce uszczegółowienie i doprecyzowanie elementów wstępnego planu.

Plan restrukturyzacyjny - jakie elementy powinien zawierać?

Ustawa wymienia łącznie jedenaście elementów składowych planu restrukturyzacyjnego. Każdy z nich będzie mniej lub bardziej rozbudowany, w zależności od dłużnika i jego sytuacji. Plan restrukturyzacyjny będzie się odznaczał różnym stopnie szczegółowości, co będzie zależne głównie od restrukturyzowanego przedsiębiorstwa.  Plan zawsze może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub charakter przedsiębiorstwa dłużnika, ustalenie wszystkich informacji wymienionych w ustawie nie jest możliwe, albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości wykonania układu.  Elementy planu restrukturyzacyjnego to:

 • Opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa.

Na początek doradca restrukturyzacyjny, wraz z dłużnikiem przedstawiają w planie podstawowe informacje o przedsiębiorstwie w tym o jego historii, profilu działalności,  strukturze organizacyjnej,  branży w jakiej działa, w tym analizę konkurencji w danym sektorze.  Dodatkowo zachodzi potrzeba opisu majątku przedsiębiorstwa, jego struktury oraz wartości. Dobrze byłoby już w tym miejscu poruszyć strukturę i rodzaj odbiorców,  informacje o poziomie kwalifikacji i doświadczenia kadry kierowniczej, stosowane marże handlowe. W tym miejscu należy opisać  jednocześnie spodziewany poziom podaży i popytu na oferowane towary lub usługi. Warto dodatkowo sięgnąć w tym zakresie do raportów, analiz i informacji z agend rządowych, raportów branżowych itd.  Analiza rynku musi zawierać w sobie jego opis, zidentyfikowane i istotne dla organizacji zdarzenia historyczne oraz spodziewane zdarzenia przyszłe.

 • Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika.

Tutaj punktem odniesienia powinny być informacje na temat przyczyn trudnej sytuacji dłużnika, zawarte we wstępnym planie restrukturyzacyjnym.  Zatem w tym miejscu, kwestie te wymagają stosownego uszczegółowienia. Takie ich ujęcie pozwala dłużnikowi oraz doradcy restrukturyzacyjnemu (nadzorcy, zarządcy) zidentyfikować obszary nadające się do korekty.  Przykłady przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika zazwyczaj będą pochodzić albo z wewnątrz organizacji, albo z jej otoczenia zewnętrznego. Mogą to być więc odpowiednio: utrata kluczowych kontrahentów, błędna polityka zarządu, wzrost kosztów wytworzenia dóbr lub usług, nietrafione inwestycje, utrata wartościowej kadry pracowniczej, wzrost i agresywna polityka konkurencji, nagła zmiana przepisów prawa, działania organów podatkowych.  Właściwa identyfikacja tych przyczyn pozwala uczestnikom postępowania restrukturyzacyjnego ocenić rzetelność samego planu oraz transparentność działania dłużnika.

 • Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka.

Strategia działania przedsiębiorstwa musi być w pewnym sensie konsekwencją zidentyfikowanych przyczyn trudności finansowych.  Jeśli bowiem określone decyzje okazały się nietrafne, a pewne aspekty prowadzonej działalności nieopłacalne, należy ich unikać i nie można powielać. Dłużnik musi więc określić swój pomysł na biznes po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Warto także w tym miejscu zaprezentować  sposób docierania i pozyskiwania nowych Klientów oraz opis kanałów sprzedaży i dystrybucji.  Oczywiście ustawa nie ogranicza dłużnika w określeniu przez niego przyszłej strategii firmy. Oznacza to, że dłużnik może skupić się nie tylko na rozwijaniu czy poprawieniu dotychczasowego modelu działalności, ale także założyć całkowite przebranżowienie i rozwój na innych polach biznesu. W tym ostatnim przypadku niewątpliwie trudniej będzie, choć nie można czynić z tego reguły, dłużnikowi zyskać aprobatę wierzycieli takiego przyszłego modelu działalności, którą to aprobatę wierzyciele uzewnętrznią głosując nad propozycjami układowymi dłużnika.

Koniecznym jest przy tym zidentyfikowanie i opis ryzyka oraz jego poziomu związanego z przyjętym modelem funkcjonowania firmy w przyszłości.  Ryzyka mogą być podzielone na wewnętrzne tj. występujące w ramach przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzne tj. spoza organizacji. Tytułem przykładu warto tutaj wymienić np. ryzyko wzrostu cen półproduktów, ryzyko związane z odejściem specjalistycznej kadry pracowniczej,  ryzyko nieterminowych płatności, rozpychanie się konkurencji i jej aktywna polityka biznesowego etc.  Dysponujący wiedzą specjalistyczną doradca restrukturyzacyjny winien przy tym ocenić poziom danego zagrożenia wraz z uzasadnieniem przyjętej oceny.

 • Pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Ten punkt zasadniczo powinien rozwijać opis przyjęty we wstępnym planie restrukturyzacyjnym. Zawierać powinien w sobie wyspecyfikowanie rodzaju działań mających na celu zachowanie przedsiębiorstwa, uczynienie go rentownym oraz zapewniających wykonanie ewentualnie zawartego układu. W ramach tego wycinka planu restrukturyzacyjnego,  wymienia się w literaturze najczęściej takie środki jak:

a) środki dotyczące finansów organizacji (kontrola i bieżący monitoring płatności, analiza kontrahentów i ich dywersyfikacja, skuteczna windykacja należności, właściwe lokowanie nadwyżek finansowych, zbycie nieściągalnych wierzytelności),

b) środki dotyczące majątku obrotowego (rozbudowa oferty handlowej, wyprzedaże, promocje, sprzedaż łączona, polityka gratyfikacji płatności realizowanych przez wierzycieli w terminie, likwidacja nadwyżek magazynowych i zmniejszenie kosztów ich zabezpieczenia),

c) środki dotyczące majątku trwałego (wyeliminowanie, sprzedaż majątku generującego zbędne koszty, pozyskanie nieruchomości do najmu na korzystniejszych warunkach, redukcja obciążeń publicznoprawnych związanych z utrzymaniem tego majątku, jego wynajem, dzierżawa, wydzielenie),

d) środki dotyczące organizacji działalności (zwiększenie efektywności działalności firmy, ograniczenie kosztów produkcji, nowe technologie produkcji, poprawa warunków pracy, pozyskanie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej).

Koszty przypisać należy do zastosowanych środków restrukturyzacyjnych.

 • Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.

Harmonogram to deklarowane przez dłużnika i doradcę ramy czasowe wdrażania środków restrukturyzacyjnych. Dbałość o realistyczny harmonogram wdrożenia pozwala wykształcić pozytywną ocenę wiarygodnego dłużnika w procesie restrukturyzacji.  Oczywiście harmonogram opiera się na pewnych założeniach i nie może być traktowany dosłownie – funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa jest zależne od szeregu czynników o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym (wskazane wyżej ryzyka). Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych będzie miał oczywiście innych charakter w przypadku przedsiębiorstwa o nierozbudowanej strukturze, a inny gdy dotyczy przedsiębiorstwa o znacznych rozmiarach.

 • Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji.

To informacja o wydolności przedsiębiorstwa dłużnika i możliwości zapewnienia określonego poziomu podaży. Ten składnik planu restrukturyzacyjnego pozwala na dokonanie przez wierzycieli oceny generowania zysku przez dłużnika, w stopniu umożliwiającym zaspokojenie kosztów bieżących oraz kosztów związanych z realizacją układu. Dłużnik może w tym miejscu możliwości produkcyjne lub handlowe odnieść zarówno do bieżącej znanej mu branży i rynku, ale także do branży lub rynku, który zamierza dopiero zagospodarować.

 • Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich  (…)

W związku z realnie występującymi problemami z zewnętrznym finansowaniem podmiotu w restrukturyzacji, dłużnik powinien w pierwszej kolejności skupić się na finansowaniu własnym, poprzez – przykładowo – ograniczenie kosztów wytworzenia dóbr lub usług, optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez redukcję rozmiaru prowadzonej działalności, redukcji kosztów stałych, sprzedaż określonych składników majątkowych w tym nieruchomości, sprawną windykacja wierzytelności itd.  W przypadku finansowania zewnętrznego dłużnik wskazuje określone i pożądane przez niego źródła finansowania (kredyty bankowe, leasingi, finansowanie przez wspólników, akcjonariuszy itd.).

 • Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch prognozach.

Dłużnik powinien przedstawić rachunek zysków i strat pro forma oraz postarać się o jego prezentację łączną z prognozą przepływów pieniężnych.  W ustawie brak jest wytycznych co do tego, czy prognoza powinna mieć charakter optymistyczny, realistyczny czy pesymistyczny.  Dłużnik zatem samodzielnie decyduje, który z wariantów przedstawi zatem w planie,  przy założeniu i uwzględnieniu opisanych wcześniej ryzyk oraz szans powodzenia danego modelu działalności.  Założenia będą opiniowane przez doradcę w opinii o możliwości wykonania układu.

 • Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu.

Zasadniczo to jedynie formalne wskazanie osób odpowiedzialnych za wykonanie układu, nie generujące przy tym żadnej odpowiedzialności za jego niezrealizowanie. W przypadku osoby fizycznej  prowadzącej działalność gospodarczą, osobą odpowiedzialną za wykonanie układu oraz planu restrukturyzacyjnego będzie ta właśnie osoba fizyczna, natomiast w przypadku spółek kapitałowych, lub osobowych będą to członkowie zarządu lub wspólnicy.

 • Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego oraz data jego sporządzenia.

Podobnie jak wyżej jest to kwestia formalna. W restrukturyzacji o skomplikowanym  charakterze plan może być sporządzony przez podmiot zewnętrzny, lub przy jego pomocy.  Plan musi być oczywiście opatrzony datą.

Plan restrukturyzacyjny - podsumowanie. 

Plan restrukturyzacyjny to pole do popisu dla dłużnika oraz doradcy restrukturyzacyjnego. To narzędzie służące przede wszystkim do przekonania wierzycieli o słuszności naszej recepty na wyjście z finansowego kryzysu, zachowanie przedsiębiorstwa oraz oczywiście wykonania układu. Dlatego ważnym jest, aby określone w nim założenia i perspektywy miały swoje solidne fundamenty i nadawały się wykonania.  To właśnie realność jego realizacji oraz rzetelność wydaje się być cechą, która rzeczywiście pozwoli wierzycielom zaufać dłużnikowi oraz oddać głos za propozycjami układowymi.  W tym kontekście bardzo duże znaczenie ma doświadczenie doradcy restrukturyzacyjnego, który wraz dłużnikiem wypracuje określony model działania przedsiębiorstwa w przyszłości i przekona do niego pozostałych uczestników postępowania.

Szukasz doradcy restrukturyzacyjnego? Szukasz pomocy prawnej i rozważasz postępowanie restrukturyzacyjne? Restrukturyzacja to realna droga do zachowania majątku firmy i wyjścia z finansowych tarapatów. Kancelaria restrukturyzacyjna Katowice.

Nazywam się Maciej Siwka. Jestem doradcą restrukturyzacyjnym, prezesem zarządu w PLUS Restrukturyzacje spółka z o.o. oraz adwokatem - partnerem zarządzającym w Kancelarii Achtelik Siwka i Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp. partnerska, w Katowicach. Realizuje usługi doradztwa restrukturyzacyjnego dla firm w kłopotach finansowych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o restrukturyzacji, lub szukasz pomocy prawnej, zachęcam do kontaktu.