POSTANOWIENIA OGÓLNE, ADMINISTRATOR.

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej należącej do Plus Restrukturyzacje spółka z o.o. (dalej: Kancelaria), a znajdującej się pod domeną plusrestrukturyzacje.pl, w tym osób korzystających z usług świadczonych przez Kancelarię korzystających z formularza kontaktowego znajdującego się na ww. stronie internetowej (zakładka: kontakt).

Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej plusrestrukturyzacje.pl

Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników strony internetowej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych jest Plus Restrukturyzacje spółka z o.o, KRS 0000807869 / NIP 9542808625 / REGON 3845811950000638907.

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy pod numerem telefonu 690 320 328 lub drogą wiadomości e-mail (kontakt[małpa]plusrestrukturuzacje.pl)

Wszystkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (wymienionymi wyżej), a nadto w zgodzie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

ZASADY i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej, w szczególności w następujących celach:

  • zapoznania się z wiadomością wysłaną przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego, a także podjęcia działań adekwatnych do treści wiadomości Użytkownika (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • kontaktu z Użytkownikiem w ramach obsługi Klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO- zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO- na potrzeby archiwizacji korespondencji).

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika:

  • imię
  • adres poczty elektronicznej;
  • numer/y telefonu;
  • pozostałe informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika w treści formularza kontaktowego.

Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Kancelarię działań celem realizacji żądania Użytkownika bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości realizacji danej usługi.

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora lub upoważnionych przez niego pracowników. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim.

Administrator stosuje następujące kody śledzące działania Użytkowników strony internetowej:

Kod śledzenia Google Analytics dla analizy statystyk strony internetowej; z informacjami na temat przetwarzania danych przez Google Analytics można zapoznać się pod adresem: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008.

Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres świadczenia przez Kancelarię usług na ich rzecz, przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego, prawa konsumentów i inne.

ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

Administrator w ramach strony internetowej zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu  umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę Kancelarii. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez Użytkownika.

Administrator w ramach strony internetowej wykorzystuje pliki cookies w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu, w szczególności w celu optymalizacji oraz poprawy jego funkcjonowania i prowadzenia statystyk odwiedzin serwisu.

Administrator wykorzystuje również następujące pliki cookies zewnętrzne:

Pliki cookies stosowane przez Google Analytics w celu tworzenia statystyk strony internetowej za pośrednictwem narzędzia Google Analytics (administratorem cookies jest Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych);

Pliki cookies stosowane przez serwis społecznościowy Facebook w celu popularyzacji strony (administratorem cookies jest Facebook Inc z siedzbą w Stanach Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Zarówno Google LLC, jak i Facebook Inc, są podmiotami z państwa trzeciego. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield. Komisja Europejska potwierdziła, iż podmioty które przystąpiły do programu spełniają odpowiednie standardy ochrony danych osobowych.

Za pomocą swojej przeglądarki internetowej Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.

Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta Użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.

Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług udostępnianych w ramach portalu internetowego

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, jak również uzyskania kopii tych danych.

Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach, Użytkownik może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych (np. na przetwarzanie danych w celach marketingowych).Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres do doręczeń Administratora lub jego adres e-mail.

Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych Użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.

Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach ma również ustawowy obowiązek przekazać dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.

Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej na dedykowanej podstronie.