postepowanie przyśpieszone układowe

Uproszczony tryb zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności oferuje przyspieszone postępowanie układowe. Ono również może być prowadzone jeśli tylko suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. W odróżnieniu do PZU, gdzie dochodzi do zawieszenia z mocy prawa wszystkich postępowań egzekucyjnych skierowanych do majątku dłużnika, w przyspieszonym postępowaniu układowym z dniem otwarcia postępowania mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą układową.

Zawieszeniu ulegają postępowania egzekucyjne i obowiązuje zakaz wszczynania nowych, ale tylko w zakresie wierzytelności objętych układem. Obowiązuje również zakaz zrywania ważnych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika umów.

Co do możliwości rozporządzania majątkiem, nadzorca decyduje o udzieleniu dłużnikowi zgody na dokonywanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić zarządcę. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego rozpoznaje sąd w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego (ale także postępowania układowego) nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych oraz przed sądami polubownymi w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia PPU, nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:
a) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika;
b) spis wierzytelności;
c) spis wierzytelności spornych. Niezwłocznie po tym, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem