postępowanie sanacyjne

Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Działań tych, a także zawarcia układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, dłużnik może dokonać w postępowaniu sanacyjnym. W tym ostatnim z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych dłużnik zasadniczo całkowicie traci zarząd nad swoim przedsiębiorstwem.

Majątkiem dłużnika, z wyjątkami, rozporządza wyznaczony przez sąd zarządca. W wyjątkowych okoliczność zarząd może jednak pozostać w rękach dłużnika.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd rozpoznaje w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy. Wówczas obowiązuje termin 6-tygodniowy. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą sanacyjną. Jej skład ustala zarządca.

W postępowaniu sanacyjnym dłużnik uzyskuje pełną ochronę w postaci zakazu wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych i zawieszenia toczących się.

Także przed roszczeniami wierzycieli rzeczowych zabezpieczonych na majątku dłużnika, np. hipoteką. W odróżnieniu od poprzednich rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, w postępowaniu sanacyjnym zarządca może wypowiedzieć niekorzystne umowy przedsiębiorstwa dłużnika. Takiej możliwości jednak nie mają kontrahenci dłużnika w zakresie istotnych dla niego umów.

Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Termin ten może zostać przedłużony do trzech miesięcy. Sędzia-komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia planu po uzyskaniu opinii rady wierzycieli. Zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Tak jak w innych rodzajach postępowań, otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych, polubownych.