Postępowanie układowe

Postępowanie układowe jest bardzo zbliżone do PPU – zresztą regulacja prawna postępowania układowego w dużej mierze odwołuje się do przepisów regulujących postępowanie przyśpieszone. Tak jak ono wprowadza ograniczoną ochronę dłużnika przed egzekucją i w tym samym zakresie, uzależnionym od zgody nadzorcy, pozwala dłużnikowi na zachowanie prawa zarządu na swoim majątkiem. W Postępowaniu układowym również obowiązuje zakaz wypowiadania przez kontrahentów istotnych dla dłużnika umów, umożliwiających mu kontynuację swojej działalności. 

Zawarcie układu możliwe jest po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności. Postępowanie układowe może być prowadzone w przypadku gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% uprawnionych do głosowania nad układem. 

We wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik uprawdopodabnia zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia. Nie dołącza do niego odpisów propozycji układowych. Sąd rozpoznaje wniosek w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia rozprawy, wówczas ma na to sześć tygodni. W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy ustala skład masy układowej na podstawie wpisów w księgach dłużnika oraz dokumentów bezspornych. Sędzia-komisarz może dopuścić by ustalenia składu masy układowej dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Po zakończeniu ustalania składu masy układowej nadzorca sądowy składa spis inwentarza, obejmujący ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz przysługujące dłużnikowi prawa majątkowe, a także należności. 

W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika oraz spis wierzytelności. Niezwłocznie po tym, i po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.

Podobnie jak w przypadku PPU, otwarcie PU nie zamyka wierzycielom drogi do wszczynania postępowań sądowych i innych, w celu dochodzenia wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. 

Reasumując postępowanie układowe jest nieco bardziej skomplikowane (procedura składania sprzeciwów do spisu wierzytelności) i co do zasady trwa dłużej niż postępowanie przyśpieszone.

W odróżnieniu od postępowania sanacyjnego, w którym obok układu  nacisk kładzie się także na działania naprawcze (sanacyjne), celem jest zasadniczo osiągnięcie porozumienia.